ExLibris

产品

 

大事记

全球概况
 8 个代表处
 17 个代理商
 25 个国家

服务用户数量       
4,400 多个

我们的用户          
10 个用户是全球排名前10大学
45 个用户是北美排名前50大学
32 个用户是欧洲排名前50大学
来源:  Time 2007 (UK)

服务国家数量         
74 国家
6 大洲

Ex Libris 成立时间
1986


RSS